Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora  15/2011 z dnia 30.12.2011

 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne:

§ 1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, zwanego  dalej GOK określa:

Rozdział  I  -  Podstawy prawne działalności instytucji kultury.

Rozdział  II - Struktura organizacyjna GOK Osielsko.

Rozdział III  - Ogólne zasady i zakres działania GOK Osielsko i podległych mu

placówek.

§ 2

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami :z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. : Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami : z 2002 roku: Nr 41, poz. 364: z 2003 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 874: Nr 162, poz. 1568: Nr 213, poz. 2081: z 2004 roku: Dz. U. Nr 11, poz. 96).

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Nr 96, poz. 874; z 2004 roku: Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291.

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity  z  2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami: z 2003 roku: Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 959).

5. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku.

6. Niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ II

§ 3

1. Godziny działalności Gminnego Ośrodka Kultury:

 • Poniedziałek    8.00  -  20.00
 • Wtorek            8.00  -  20.30
 • Środa              8.00  -  20.00
 • Czwartek         8.00 –  20.00
 • Piątek             8.00 –  20.30

Istnieje możliwość zmiany  godzin działalności ze względu na specyfikę instytucji kulturalno-oświatowej.  

2. W strukturę Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą następujące komórki organizacyjne podległe dyrektorowi:

1) Świetlica w Jarużynie, ul. Starowiejska 16.

- Godziny działalności świetlicy:

 • Poniedziałek  13.00 - 19.00
 • Wtorek          13.00 - 19.00
 • Środa            13.00 - 19.00
 •  Czwartek      13.00 - 19.00
 •  Piątek          13.00 - 19.00

2) Świetlica w Niemczu, ul. Pod Wierzbami 2a.

- Godziny działalności świetlicy:

 • Poniedziałek   8.00 - 19.00
 • Wtorek           9.00 - 19.30
 • Środa             9.00 - 19.00
 • Czwartek        9.00 - 19.00
 • Piątek            9.00 - 18.30

3) Świetlica w Żołędowie, ul. Wierzbowa 4.

- Godziny działalności świetlicy:

 • Poniedziałek  15.00 – 20.00
 • Wtorek          15.00 – 20.00
 • Środa            14.00 – 21.00
 • Czwartek       14.00 – 21.00
 • Piątek           14.00 – 22.00

 4) Świetlica w Bożenkowie, ul. Harcerska 4.

- Godziny działalności świetlicy:

 • Poniedziałek  11.00 – 19.00
 • Wtorek          10.00 – 19.00
 • Środa            11.00 – 19.00
 • Czwartek       11.00 – 18.00
 • Piątek           12.00 – 20.00

 5) Świetlica w Maksymilianowie, ul. Kościelna 2.

- Godziny działalności świetlicy:

 • Poniedziałek  11.00 - 19.00
 • Wtorek          10.00 - 19.00
 • Środa            13.00 - 20.00
 • Czwartek       10.00 - 19.00
 • Piątek            13.00 - 20.00

6) Świetlica Niwy-Wilcze, ul. Słupska 4.

- Godziny działalności świetlicy:

 • Poniedziałek  14.00 - 20.00
 • Wtorek          14.00 - 20.00                           
 • Środa            14.00 - 20.00
 • Czwartek       14.00 - 20.00
 • Piątek           14.00 - 20.00

We wszystkich placówkach Istnieje możliwość zmiany  godzin działalności ze względu na specyfikę instytucji kulturalno-oświatowej. 

7) Plac zabaw Osielsko, ul. Wierzbowa.

 8) Plac zabaw Osielsko, ul. Zatokowa.        

 9) Plac zabaw Osielsko, ul. Irysowa.

10) Plac zabaw Jarużyn, ul. Kolonia.

11) Plac zabaw Żołędowo, ul. Pałacowa.                             

12) Plac zabaw Niemcz, ul. Pod Wierzbami 2a.

13) Plac zabaw Niemcz, ul. Kusocińskiego.

14) Plac zabaw Bożenkowo, ul. Osiedlowa.

15) Plac zabaw Bożenkowo, ul. Grobla.

16) Plac zabaw Żołędowo, ul. Słoneczna.

17) Plac zabaw Maksymilianowo ul. Ptasia.

18) Plac zabaw Jarużyn ul. Prodnia.

19) Plac zabaw Wilcze ul. Słupska.

3. Wszystkie obiekty wymienione w punkcie 2, podpunktach 1 -19, przekazane są przez Gminę Osielsko na podstawie umów o bezpłatne użytkowanie.

4. W skład GOK wchodzą następujące zasoby ludzkie, podległe dyrektorowi:

 1. Instruktorzy zatrudnieni, którzy prowadzą zajęcia w GOK Osielsko.
 2. Instruktorzy zatrudnieni w podległych placówkach GOK Osielsko odpowiedzialni są za działalność kulturoalno – oświatową w podległej mu placówce.
 3. Administracja – zatrudnieni pracownicy w GOK na stanowiskach:  księgowy/kadrowy/referent.
 4. Obsługa – Specjalista ds. obsługi i konserwacji – odpowiedzialny za place zabaw.
 5. Obsługa – Sprzątaczka – odpowiedzialna za sprzątanie w GOK Osielsko i Świetlicy Maksymilianowo. 

ROZDZIAŁ III

§ 4

1. Ogólne zasady i zakres działania GOK:

1) Planowanie

 • Określenie jaka jest misja instytucji oraz przekazanie tej  informacji wszystkim pracownikom aby działania były spójne.
 • Stworzenie planu działalności artystycznej po konsultacjach z instruktorami pracującymi w placówkach podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Plan powinien być na tyle ciekawy, aby wyróżniał się   na tle innych podobnych placówek. 
 • Planowanie współpracy z innymi podmiotami.

2) Na podstawie merytorycznego planu działania opracowuje się plan przychodów i  kosztów, w skład którego wchodzą:

 • planowane  przychodów z działalności statutowej,
 • planowane przychodów związanych z pozyskaniem dofinansowania z projektów.
 • koszty związane z organizacją imprez,
 • koszty związane z utrzymaniem obiektów, tj.: energia, woda, remonty, inwestycje itp.(biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji),
 • koszty związane z wynagrodzeniami dla  pracowników zatrudnionych na  umowę o pracę (biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji),
 • koszty związane z zakupem sprzętu i wyposażenia.

3) Dopuszcza się zmianę rocznego planu finansowego i merytorycznego, w szczególnych przypadkach dotyczących finansowania zadań.

4) Organizowanie

a) Przydział obowiązków dla poszczególnych stanowisk:

    Dwa rodzaje opisów stanowisk:

Klasyczny – (obsługa), obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność oraz czynności –  powinno być określone szczegółowo możliwie przez ich kolejne wyliczanie. Przyjmuje się założenie, że precyzyjnie określenie parytetów danego stanowiska pozwoli uniknąć błędów w działaniu, niejasności, niepewnych sytuacji. Psychologiczny - (administracja, instruktorzy, specjaliści), obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność  i zadania nie są wymienione czynnościowo, lecz zadaniowo wchodząc  z założenia, że osoba na danym stanowisku określi niezbędne czynności do ich realizacji.

             Przydział obowiązków związanych z realizacją projektów.

c) Delegowanie obowiązków z jasno określonym terminem realizacji oraz zdefiniowaniem rezultatu.     

5) Kontrolowanie -  pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych GOK dokonywana jest przez Dyrektora pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości,
 • terminowości,
 • skuteczności,

- sprawdzanie na jakim etapie jest realizowany projekt pod względem merytorycznym ( na półmetku realizacji projektu spotkanie z pracownikiem i  ewentualne zwiększenie lub obniżenie oczekiwań wobec pracownika),

- sprawdzenie na jakim etapie jest realizowany projekt pod względem finansowym  (ewentualne szukanie innych rozwiązań), 
-  tworzenie takich sytuacji, w których dążymy do stałych usprawnień.

§ 5

2. Do podstawowych zadań GOK i świetlic należą:

1) Prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz „wychowanie poprzez sztukę” dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

2) Inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, tj. koła tematyczne, kluby zainteresowań, sekcje i zespoły.

3) Organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, konkursów, imprez plenerowych, konferencji popularnonaukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno- sportowym i turystycznym.

4) Organizowanie i prowadzenie kursów z zakresu nauki języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych oraz warsztatów rękodzieła artystycznego,

5) Organizowanie i prowadzenie kółek tematycznych i pracowni specjalistycznych.                     

6) Organizowanie działalności promocyjnej oraz wydawniczej poprzez publikowanie „Panoramy Osielska”.

7) Organizowanie placów zabaw.

8) Gminny Ośrodek Kultury wypracowuje własne przychody, między innymi z: wynajmów sal, reklam w Panorama Osielsko, wywieszania banerów, prowadzenia koła malucha. Wszystkie przychody przyjmowane są na podstawie umów i wystawionego rachunku.

§ 6

3. Gminny Ośrodek Kultury w realizacji zadań statutowych ma obowiązek współdziałać w sposób ścisły z:

 1. Urzędem Gminy Osielsko.
 2. Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osielsku.
 3. Organizacjami pozarządowymi.
 4. Placówkami oświatowymi z terenu Gminy Osielsko.
 5. Funduszami europejskimi.
 6. Radami Sołeckimi z  Sołectw Gminy Osielsko.
 7. Młodzieżową Radą Gminy.
 8. KGW, działającymi na terenie gminy Osielsko.
 9. Klubami Seniora, działającym na terenie gminy Osielsko.
 10.  Bibliotekami.
 11. Organizacjami non profit.

 

Osielsko, 30.12.2011r              

                                                  Dyrektor GOK Osielsko

...