Statut

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Nr 174, poz. 3044 w dniu 22 grudnia 2008 roku.
 

UCHWAŁA Nr IX/80/08  
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  w związku z art. art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z  2005 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111)  oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 tekst jednolity),   Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 § 1. Przyjąć Statut  Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.  Traci  moc  Statut  przyjęty  Uchwałą  Nr  I/7/99  Rady  Gminy w Osielsku  z  dnia  25 stycznia 1999 roku z późn.  zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 ZAŁĄCZNIK 
                                  Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

  1. Postanowienia ogólne

§ 1.Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123  tekst jednolity);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.);

4) niniejszego Statutu.

§ 2.1. Siedziba Ośrodka mieści się w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57.

2. Terenem działania Ośrodka jest teren gminy Osielsko w powiecie bydgoskim,  województwo kujawsko-pomorskie.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku posiada osobowość prawną.

§ 3. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zwany dalej „Ośrodkiem” używa pieczęci o treści:
GMINNY  OŚRODEK KULTURY W OSIELSKU.

 § 4.  W skład Ośrodka wchodzą świetlice wiejskie.

§ 5.1. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Osielsko.
 2. Ośrodek przy wykonywaniu działalności statutowej korzysta z pomocy fachowej innych instytucji kultury i jednostek organizacyjnych związanych swym charakterem działalności z zadaniami Ośrodka.

3. Gmina Osielsko, zwana dalej „Organizatorem”, zapewnia Ośrodkowi środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej oraz do utrzymania obiektów,  w których ta działalność jest prowadzona.

 II. Zakres działalności Ośrodka

§ 6.1. Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej

i sportowo - rekreacyjnej.

2. Cele Ośrodka realizowane są poprzez:

1) rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Osielsko;

3) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości mieszkańców gminy;

4) kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego;

5) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.
 

§ 7.1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy  w szczególności:

1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

2. Zadania Ośrodka, w ramach realizacji zadań statutowych, obejmują także:

1) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularnonaukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym;

2) współdziałanie z placówkami oświatowymi, sołectwami, klubami seniora, kołami gospodyń wiejskich, Młodzieżową Radą Gminy, bibliotekami, kościołami oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi;

3) organizowanie i prowadzenie kursów z zakresu nauki języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego;

4) organizowanie i prowadzenie kółek i pracowni specjalistycznych;

5) prowadzenie działalności promocyjnej oraz wydawniczej poprzez wydawanie Panoramy Osielska;

6) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla innych instytucji kultury;

7) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych;

8) utrzymywanie w należytym stanie obiektów sportowo – rekreacyjnych, których wykaz ustalono umowami przekazania w użytkowanie oraz koordynowanie wykorzystania tych obiektów w tym poprzez przygotowanie użyczenia i najmu;

9) koordynowanie współpracy między świetlicami wiejskimi;

10) organizowanie placów zabaw przy świetlicach wiejskich.
 
§ 8.      Ośrodek może podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej dotyczącej dziejów gminy Osielsko oraz wiedzy o Kujawach i Pomorzu.

§ 9. Ośrodek może prowadzić wymianę kulturalną z zagranicą, w tym zwłaszcza z gminami
i miastami partnerskimi.

 

 III. Zarządzanie i organizacja

§ 10.1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Osielsko. Powołanie dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy.

§ 11. 1. Przy Ośrodku mogą być powołane organy doradcze.
2. Organem pomocniczym o charakterze opiniodawczo-doradczym może być Społeczna Rada Programowa.
3. Społeczna Rada Programowa jest powoływana przez Wójta Gminy.
4. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzą:
1) Obligatoryjnie jako przewodniczący- przedstawiciel organizatora, po jednym przedstawicielu właściwej Komisji Rady Gminy i Młodzieżowej Rady Gminy.

2) Fakultatywnie, w szczególności: przedstawiciele działających na terenie gminy środowisk twórczych i artystycznych.
5. Do kompetencji Społecznej Rady Ośrodka należy w szczególności:
1) opiniowanie planu działalności Ośrodka,
2) opiniowanie regulaminów i zarządzeń dyrektora,
3) postulowanie zmian w zakresie organizacji Ośrodka,
4) opiniowanie projektu statusu Ośrodka i jego zmian,
5) opiniowanie kierunków działalności Ośrodka,
6) dokonywanie okresowych ocen działalności Ośrodka.

§ 12.Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym zasady i tryb tworzenia poszczególnych komórek organizacyjnych i podległych placówek, określa regulamin organizacyjny Ośrodka. Regulamin organizacyjny nadaje dyrektor po zasięgnięciu opinii przewidzianych ustawą i postanowień § 11.

 IV. Gospodarka finansowa

§ 13.1.Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarką finansową na zasadach określonych  ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji udzielonej z budżetu gminy Osielsko.  
3. Plan działalności Ośrodka zawiera:
1) plan przychodów i kosztów;
2) plan remontów i konserwacji środków trwałych;
3) plan inwestycji;
4) plan pozyskania środków własnych.

§ 14.1.Przychodami Ośrodka są:

1) dotacja  z budżetu gminy Osielsko;

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) wpływy z prowadzonej działalności, w tym  z wynajmu pomieszczeń na zebrania, uroczystości itp.;

4) środki finansowe otrzymane od osób fizycznych;

5) środki finansowe otrzymane od osób prawnych;

6) środki finansowe otrzymane z innych źródeł.

 § 15.1Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 16.1.Ośrodek może pozyskiwać dochody pochodzące z:

1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp.;

2) sprzedaży własnych wydawnictw;

3) organizacji imprez, zlecanych przez inne instytucje  i zakłady pracy;

4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych;

5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, itp.;

6) opracowywania dokumentów, popularnonaukowych, oświatowych i kulturalnych;

7) promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Ośrodek;

8) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów – na zlecenie innych podmiotów;

9) sprzedaży biletów wstępu na organizowane imprezy;

 10) usług reklamowych;

 11) innych usług, związanych z działalnością statutową Ośrodka.

2. Środki uzyskane z ww. działalności mają być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ośrodka.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 17. Połączenie, podział lub likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.

§ 18 . Statut nadaje Rada Gminy. Zmiany statutu mogą być dokonywane  wyłącznie w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 41 w związku z art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 tekst jednolity )  Rada Gminy  ustanawia akty  prawa miejscowego w  formie uchwały w  zakresie m. in. organizacji instytucji  gminnych.  GOK w Osielsku  posiadał  Statut  przyjęty  Uchwałą    Nr I/7/99 Rady Gminy w  Osielsku  z dnia 25 stycznia 1999 r. Statut GOK z 1999 roku był już dwukrotnie zmieniany Uchwałą Nr I/15/00 Rady Gminy w Osielsku z dnia  17 marca  2000 r. oraz Uchwałą Nr VII/87/01 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 grudnia  2001 r.
 W związku z realizacją tych zadań  przez Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku uzasadnione jest  dostosowanie  Statutu do obowiązujących przepisów prawa i  uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.